logo.png
Park Przemysłowy

 

PARK PRZEMYSŁOWY W SOLCU KUJAWSKIM

 

Solec Kujawski to 16-tysięczne miasto i gmina, zlokalizowana w centralnej części kraju i województwa kujawsko-pomorskiego. Położona na lewym brzegu Wisły, pomiędzy Bydgoszczą (20 km) a Toruniem (35 km).

 

Park Przemysłowy:

 

Tereny inwestycyjne parku przemysłowego wynoszą ok. 68,0 ha.

I etap Parku Przemysłowego został zrealizowany na obszarze 36,3 ha i zagospodarowany do końca 2006 roku. Na terenie tej części parku, działalność prowadzi 16 firm.

 

                I etap parku przemysłowego

 

W lipcu 2012 roku oddano do zagospodarowania II etap Parku Przemysłowego o powierzchni ponad 31,0 ha, który tworzy integralną całość z już istniejącym Parkiem Przemysłowym.

      I etap i II etap parku przemysłowego

 

Lokalizacja  

Park Przemysłowy w Solcu Kujawskim jest bezpośrednio skomunikowany z drogą krajową S10(Szczecin–Warszawa). Odległość od autostrady A1 wynosi 30 km, od drogi S5 20 km. Od północy ogranicza go linia kolejowa Piła – Bydgoszcz – Toruń – Warszawa.

Odległość od portów lotniczych wynosi:

 • Bydgoszcz 18 km,

 • Poznań  150 km,

 • Gdańsk 180 km.

   

  Niewielkie odległości oraz dobre powiązania komunikacyjne z największymi miastami województwa, otwierają dostęp do szerokiego rynku pracy.

       
 
   
 

 

 

Oferta parku:

 • teren jest własnością Gminy Solec Kujawski i posiada uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 • jest to teren płaski, o dobrych parametrach geologicznych,
 • wszystkie oferowane tereny inwestycyjne znajdują się przy ciągach komunikacyjnych i są uzbrojone we wszystkie media: woda, kanalizacja deszczowa i sanitarna, energia elektryczna SN i NN, gaz średniego ciśnienia, sieć telekomunikacyjna,
 • działki dzielone są pod potrzeby inwestora przy założeniu, że minimalna powierzchnia działki wyniesie 0,5 ha,
 • właściciel gruntów – Gmina Solec Kujawski posiada wieloletnie doświadczenie w profesjonalnej obsłudze inwestorów,
 • ulgi w podatku od nieruchomości,
 • na terenie Parku Przemysłowego działa Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. oferująca firmom działającym na terenie Parku szkolenia, kursy doskonalenia zawodowego, doradztwo w sprawie pozyskiwania środków unijnych,
 • na terenie parku działają firmy służące rozwojowi biznesu.

 

Firmy

Na terenie Parku Przemysłowego działa 17 firm:

 • P.P.H.U. „Autos”,
 • P.W.P.U. „Granit”,
 • „Polimer” Sp. z o.o.,
 • TPP Thermoplastic Polska Sp. z o.o.,
 • Harding Safety Poland Sp. z.o.o.,
 • Pasaco Sp. z o.o., 
 • Hydrapres Sp. S.A.,
 • MBA System Sp. z o.o.,
 • P.P.H. Folbah,
 • Bogner Edelstahl Polska Sp. z o.o.,
 • Drobex Sp. z o. o.,
 • Les Higiena Sp. z o. o.,
 • DHL Polska,
 • QARTIS S.A.,
 • TIM Rolety,  
 • Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

 

Są to firmy z branży metalowej, tworzyw sztucznych, kamienia naturalnego, papierów powlekanych, produkcji mebli, przemysłu motoryzacyjnego, logistyki i usług.

 

Na obszarze Parku Przemysłowego funkcjonuje także Inkubator Przedsiębiorczości, którego właścicielem jest firma PP-H-U "AUTOS" Marek Sałek. Jest to obiekt o powierzchni 5000 m² wyposażony we wszystkie media potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej, w którym funkcjonują m.in. firmy:

 • Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o.,
 • Karor USŁUGI PRALNICZE Ewa Polańska,
 • Filia Poczty Polskiej,
 • P.P.H. VitSol,
 • L&L Lucyna Ławicka,
 • Bass Technology,
 • ZOTMiS Marzenna Czarska-Sawicka,
 • Abplanalp Sp. z o.o.

Są to firmy świadczące usługi doradcze związane z zarządzaniem projektami innowacyjnymi, opracowaniem strategii firm, sporządzaniem wniosków na pozyskanie środków z UE. Zajmują się logistyką, spedycją i transportem, projektowaniem, wykonawstwem konstrukcji maszyn i urządzeń przemysłu maszynowego, projektowaniem oraz produkcją automatyki przemysłowej i produkcją tworzyw sztucznych. Ponadto firmy świadczą usługi z zakresu: serwisowania odzieży roboczej, fizycznej ochrony osób i mienia, utrzymania czystości.Inkubator Przedsiębiorczości

 

Kontakt

Regionalne Centrum Przedsiębiorczości

Ul. Unii Europejskiej 4

86 – 050 Solec Kujawski

osoba do kontaktu:

Prezes RCP Sp. z o.o. Piotr Kubiak, tel: (052) 387 02 00

e-mail:

INDUSTRIAL PARK IN SOLEC KUJAWSKI

Solec Kujawski is a town and commune of 16 thousand inhabitants, located in the central part of Poland and Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, on the left bank of Vistula, between Bydgoszcz (20 km) and Torun (35 km).

 

Industrial Park:

The area designated for investments in the industrial park covers ca. 68.0 ha.

The 1st stage of the Industrial Park was implemented on the area of 36.3 ha and developed by the end of 2006. 16 companies operates in this part of the Park.

 

                     1st stage of the industrial park

 

                                                                    

In July 2012 the 2nd stage of the Industrial Part was commisioned, of the area exceeding 31.0 ha, and forming an intergral part with already existing Industrial Park.

1st and 2nd stage of the industrial park

 

Localisation

The Industrial Park in Solec Kujawski is located directly by the national road S-10 (Szczecin – Warszawa). It is 30 km away from the A1 motorway and 20 km from the S5 road. On the North it is bordered by the railway track Piła – Bydgoszcz – Toruń – Warszawa.

A distance to the airports is:

 • Bydgoszcz 18 km;
 • Poznań 150 km;
 • Gdańsk 180 km.

Short distances and favourable connections to the largest cities in the voivodeship facilitate access to the extensive labour market. 

       
 
   
 

 

 

Industrial Park’s offer:

 

 • the grounds are owned by Solec Kujawski Commune, with an approved local land development plan;
 • it is a flat ground of good geological parameters;
 • all offered investment areas are located at communication routes and provided with a complete technical infrastructure: water supply system, sewage and drainage system, MV and LV power supply, medium pressure gas line, communication network;
 • lots are determined according to investor’s needs, provided a minimum lot surface area is 0.5 ha;
 • the owner of the grounds - Solec Kujawski Commune, has many years of experience in professional servicing for investors,
 • property tax exemptions;
 • at the Industrial Park, operates the Regional Enterprise Centre (Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o.), providing trainings, skills improvement courses, and counselling on obtaining EU funds, to the companies operating in the Park;
 • companies serving business development operate at the Park.

 

Companies

17 companies operate at the Industrial Park:

 • P.P.H.U. „Autos”;
 • P.W.P.U. „Granit”;
 • „Polimer” Sp. z o.o.;
 • TPP Thermoplastic Polska Sp. z o.o.;
 • Harding Safety Poland Sp. z.o.o.;
 • Pasaco Sp. z o.o.;
 • Hydrapres Sp. S.A.;
 • MBA System Sp. z o.o.;
 • P.P.H. Folbah;
 • Bogner Edelstahl Polska Sp. z o.o.;
 • Drobex Sp. z o. o.;
 • Les Higiena Sp. z o. o. ;
 • DHL Polska;
 • QARTIS S.A.;
 • TIM Rolety;
 • Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

These are companies from industries such as metal and plastics processing, natural stone, coated papers, furniture production, automotive industry, as well as providing logistics and other services.

 

In the Industrial Park also the Business Incubator was built (PHARE 2002). It is a building of 5000 m², equipped with all consumables required for business activities, where companies operate, including:

 • Regionalne Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o.,
 • Karor USŁUGI PRALNICZE Ewa Polańska,
 • Filia Poczty Polskiej,
 • P.P.H. VitSol,
 • L&L Lucyna Ławicka,
 • Bass Technology,
 • ZOTMiS Marzenna Czarska-Sawicka,
 • Abplanalp Sp. z o.o.

 

These are companies offering counselling services, management of innovative projects, developing strategies for companies, preparing applications for EU funds. They also offer logistics, shipment and transport services, design, construction of machines and appliances for machine industry, design and production of industrial automated systems and production of plastics. Furthermore, these companies provide services including: servicing of work clothes, physical protection of persons and property, and cleaning services.   

 

 Business Incubator

 

Contact

Regionalne Centrum Przedsiębiorczości (Regional Enterprise Centre)

Ul. Unii Europejskiej 4

86 – 050 Solec Kujawski

Contact person:

President of RCP Sp. z o.o. Piotr Kubiak, phone: (52) 387 02 00

e-mail:

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
BANER.png
Baner 2.png
PSSE_logo_pl.jpg
invest-in-poland-logo.png
herb.jpg
baner-inkubator2.png
c2.png
c3.png
mapka.jpg